Sarah Schmidt. Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra

La proxèmica de salutacions i comiats en la Ll1 i la Ll2. Implicacions per a les classes d’E/LlE

Cada cultura disposa d’un “codi” verbal i no verbal. En el cas de la comunicació intercultural també poden sorgir malentesos o fins i tot la comunicació pot ser fallida si els interlocutors no coneixen les diferències culturals de l’altre codi no verbal (Burwell, 1999: 9-11). Una anàlisi comparativa de l’ús del contacte físic com a element proxèmic en dues sèries televisives costumistes, que reflecteixen si més no una part de la població alemanya i espanyola, demostra que podem classificar les dues societats en qüestió en dos grups, verificant així la hipòtesi de Hall que parla de cultures de contacte i cultures de no contacte (Hall, 1963). En aquesta comunicació es mostraran les diferències existents pel que fa al tipus de contacte físic i la quantitat (Schmidt, 2013) tant en les situacions de salutacions com les de comiats. Aquestes situacions són particularment interessants per a l’anàlisi en qüestió, atès que són majoritàriament formes “automatitzades” i culturalment codificades.

Proxemics of greetings and farewells in L1 and L2. Implications for classes of Spanish as a foreign language
Sarah Schmidt (UB, UPF)

Every culture has a verbal and a non-verbal code. In intercultural communication misunderstandings and even communication breakdowns could occur when the speakers do not know the cultural differences of the other non-verbal code (Burwell, 1999: 9-11). A comparative analysis of the use of physical contact as a concrete proxemic element in two television series with a national flavour, at least partially representatives of German and Spanish people, has shown that these two societies can be classified in two groups, thus confirming Hall’s hypothesis of the existence of “contact” and “non-contact” cultures (Hall, 1963). In this paper we will show the existing differences both in the typology and the quantity of physical contact (Schmidt, 2013) both in situations of greetings and farewells. These situations are particularly interesting for the analysis in question, because they are mainly automatic and culturally coded forms.

Referències:

Burwell, J. (1999). May I Touch You? Haptics in the Multicultural Workplace. Gender Journal: Men and Women Working Together, pp. 1-13 Print.
Hall, E. T. (1963). A system for the notation of proxemic behavior. American Anthropologist, 65(5). Selected Papers in Method and Technique, pp. 1003-1026.
Schmidt, S. (2013). Proxémica y comunicación intercultural [Recurs electrònic]: la comunicación no verbal en la enseñanza de E/LE. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona (tesis doctoral).