Programa

Dijous 6 de novembre de 2014

Sala de professors, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia

 

09:30 Multimodalitat


Moderació: Marta Fernández-Villanueva

La proxèmica de salutacions i comiats en la L1 i la Ll2. Implicacions per a les classes d’ELE
Sarah Schmidt (EOI, UB)

“Yes we can! – Sí, se puede!”: Speaking in the language of the masses. Code switching to create togetherness in political speeches for a foreign audience
Janett Haid (Europa Universität, Frankfurt/Oder)

Actions as Sources of Gestures
Sedinha Tessendorf (Europa Universität, Frankfurt/Oder)

11:00 Pausa cafè


 

11:30 Dixi


Moderació: Konstanze Jungbluth

Ús de verbs de moviment alemanys (gehen i kommen) en context: alternança diatètica i díctica en funció de la variació temàtica, multimodal i estilística
Eduard Tapia (UdG/UOC)

Deixis and epistemic modality: Romanian, Spanish and Catalan in contact
Corina Alexandra Stavinschi (UPF)

La referència als participants en el debat parlamentari català (1932-2013)
Neus Nogué i Lluís Payrató (UB)

13:00 Presentació de treballs en curs


Moderació: pendent de confirmació

Group belonging beyond language boundaries? Language, religion and identity among the multilingual Greek community of Georgia
Concha Höfler (Europa Universität, Frankfurt/Oder)

Negotiating Membership Identities in Japanese-English Facebook Statuses
Marina Ruiz Tada (UB)

English language acquisition and identity: An Ethnographic study of secondary school participants of the CLIL project in Catalonia
Carly Collins (UB)

13:30 Pausa dinar


 

15:30 Argumentació


Moderació: pendent de confirmació

Argumentació en el debat parlamentari i ús de connectors
Martí Mestre i M. Josep Cuenca (UV)

Argumentació en alemany L1 i L2
Oliver Strunk (UB)

“És que Déu fa diferències de sexe?” Interrogació retòrica i argumentació en un corpus de cartes al director amb motiu de la visita de Benet XVI a Barcelona (2010)
Josep Besa (UB)

17:00 Pausa cafè


17:30 Ús en contextos multilingües


Moderació: Oliver Strunk

“The third space of bilingualism” – Crossing and dissolving the language boundary. The example of German-Polish language mixing phenomena.
Dagna Zinkhahn Rhobodes (Munic /Frankfurt a. d. Oder)

Multilingual spaces – multilingual societies.
Sebastià Moranta (Universität Marburg)

Language Attitudes, Emotion Words and Identity Construction: A Case Study among two L1 Attritors
Maggie Peters (UB)

 

19:00 Cloenda