Oliver Strunk. Universitat de Barcelona

Argumentació en alemany Ll1 i Ll2

A l’ensenyament-aprenentatge de l’alemany com a llengua estrangera la producció de textos argumentatius té un paper cabdal dins el Marc europeu comú de referència per a les llengües (v. Profil Deutsch). Les estructures argumentatives de textos escrits i parlats s’ensenyen a partir de models textuals i la inserció de recursos lingüístics específics, entre els quals destaquen especialment els connectors argumentatius. S’espera, per tant, que la freqüència i varietat d’ús dels connectors argumentatius reflecteixen, junt amb altres elements, els diferents estadis d’adquisició dels aprenents de l’alemany com a llengua estrangera, en relació a la varietat i freqüència d’ús que en fan els parlants nadius (Breindl/Maik 2009). En estudis previs (Strunk 1999, Strunk 2005, Fernández-Villanueva / Strunk 2009, Strunk / Bucher 2010), es van analitzar empíricament aquestes correlacions entre la producció de textos argumentatius escrits i parlats d’aprenents i de parlants nadius alemany buscant indicadors a partir de la correlació positiva o negativa amb el nivell d’adquisició o a la variació que es produeix dins la classe analitzada. Tanmateix els resultats feien palès un sobre-ús de determinats connectors per part dels aprenents que exigien una anàlisi més exhaustiva i acurada de la freqüència i distribució dels connectors en els corpus d’aprenents i de nadius per explicar aquest fenòmen. En aquesta comunicació es presenten els resultats a partir del llistat exhaustiu de connectors argumentatius del IdS (Breindl et al 2013).

Breindl, Eva / Walter, Maik. 2009. Der Ausdruck von Kausalität im Deutschen. Eine korpusbasierte Studie zum Zusammenspiel von Konnektoren, Kontextmerkmalen und Diskursrelationen. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.
Breindl, Eva et al. 2013. Handbuch der deutschen Konnektoren. Berlin: de Gruyter.
Fernández-Villanueva, Marta / Strunk, Oliver. 2009 Das Korpus Varkom – Variation und Kommunikation in der gesprochenen Sprache. Deutsch als Fremdsprache 46, S. 67-73.
Strunk, Oliver. 1999. Parameter der akademischen Textproduktion. Diss. Universitat Barcelona.
Strunk, Oliver. 2005.
Strunk, Oliver / Bucher, Claudia. 2010. Variación en el uso de conectores en alemán según tipus textuales de la llengua hablada. A: Moskowich-Spiegel et al. (eds.) Language windowing through corpora. A Coruña: Universidade da Coruña, 843-860.
Walter, Maik/Grommes, Patrick (Hrsg.) 2008. Fortgeschrittene Lernervarietäten. Korpuslinguistik und Zweitspracherwerbsforschung. Tübingen: Niemeyer.