Eduard Tapia. Universitat Oberta de Catalunya

Ús de verbs de moviment alemanys (gehen i kommen) en context: alternança diatètica i díctica en funció de la variació temàtica, multimodal i estilística.

L’anàlisi presenta la variació a dos nivells (sintàctico-semántic i díctic-gestual) i la seva relació amb el desenvolupament temàtic que fa servir el proband (narració, descripció, instrucció, argumentació o exposició). Les dades de l’anàlisi provenen d’un corpus d’entrevistes en format audiovisual a parlants de l’alemany com a L1. L’observació de la variació parteix dels fenòmens de la diàtesi i de la dixi (verbal i gestual) de persona i de lloc en els verbs de moviment alemanys gehen (‘anar’) i kommen (‘venir’). Els resultats de l’anàlisi demostren que totes les diàtesis analitzades van acompanyades de dixi gestual de lloc (o de persona i lloc alhora). També s’observa que el factor estilístic-individual va associat a una major variació diatètica i díctica en els predicats dinàmics realitzats per cada proband. En canvi, les distribucions exclusives observades segons el factor del desenvolupament temàtic permeten afirmar que aquest factor afavoreix en menor mesura la variació.

Referències:
FERNÁNDEZ-VILLANUEVA, MARTA (2002): Textthematische Entfaltung: Textmodelle und Textexemplare. Barcelona: PPU.
FERNÁNDEZ-VILLANUEVA, MARTA/STRUNK, OLIVER (2009): Das Korpus Varkom – Variation und Kommunikation in der gesprochenen Sprache. Deutsch als Fremdsprache 46, S. 67-73.
FRICKE, ELLEN (2007) Origo, Geste und Raum. Lokaldeixis im Deutschen. Berlin: Walter de Gruyter.
PRIMUS, BEATRICE (1999): Cases and Thematic Roles. Ergative, Accusative and Active. Tübingen: Niemeyer (=LA; 393).
STUTTERHEIM, CHRISTIANE VON (1997): Einige Prinzipien des Textaufbaus. Empirische Untersuchungen zur Produktion mündlicher Texte. Tübingen: Niemeyer (=RGL; 184).
TAPPE, HEIKE (2000): Perspektivenwahl in Beschreibungen dynamischer und statischer Wegeskizzen. In: Stutterheim, Christiane von (Hrsg.): Räumliche Konzepte und sprachliche Strukturen. Tübingen: Niemeyer (=LA; 417), S. 69-95.
TAYLOR, HOLLY A./TVERSKY, BARBARA (1992): Spatial mental models derived from survey and route descriptions. Journal of Memory and Language, 31, S. 261-292.
DERS. (1996): Perspective in spatial descriptions. In: Journal of Memory and Language, 35, S. 371-391.