Beyond Language Boundaries

Seminari Internacional, 6 de novembre de 2014. Universitat de Barcelona

En la complexitat del món actual hi participen dos fenòmens cada cop més visibles: el multilingüisme i la multimodalitat. Es calcula que al món hi ha unes 6.000 llengües, i el multilingüisme cada cop és més la regla (i el monolingüisme, l’excepció). Els parlants, a més, no solen parlar només llengües diferents: també dominen diferents varietats de la seva llengua, ja sigui de forma passiva (en la recepció), ja sigui de forma activa (en la producció); ho demostrenel naixement i el desenvolupament, des del centre del registre col·loquial, de diversos registres o varietats funcionals.

Per altra banda, la multimodalitat s’estén cada vegada més en els canals de difusió dels missatges, i cada vegada en som més conscients en la producció, on la prosòdia i la gestualitat tenen una funció ben coneguda i molt rellevant.

En un panorama com el que acabem de descriure, no cal remarcar que l’aprenentatge de llengües és un procés decisiu a l’hora d’incorporar l’individu a l’univers comunicatiu que l’envolta. Tant en el cas de la primera llengua (o primeres llengües), com en el de qualsevol de les segones llengües que aprenem al llarg de la vida, el domini dels codis lingüístics i de les llengües esdevé el centre de la nostra competència comunicativa, que és essencial per a la nostra vida en societat. Enfocar aquesta temàtica des d’una perspectiva pragmàtica, és a dir, fent referència sobretot a l’ús i als parlants o usuaris, suscita múltiples preguntes que tenen a veure amb la manera com s’integren els codis lingüístics amb la prosòdia i la gestualitat, tant en la producció com en la interpretació dels missatges, i tant en la primera llengua (o primeres llengües) com en les següents.

Tots aquests temes els plantejarem en el Seminari internacional “Beyond language boundaries”, que precedeix el CLUB d’enguany, el CLUB 22, concebut com un fòrum de debat i de recerca, tant en un sentit teòric o de recerca de base, com en un sentit pràctic o de recerca aplicada. Esteu tots convidats a prendre-hi part, també de manera multilingüe i multimodal!